Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Xe nâng hàng 10 tấn TOYOTA 3FD100-10170 năm 1995 từ Nhật Bản/VCM Group

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD100

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 5FD60 năm 2014 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD60

Năm: 2014

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FD250 năm 2002 từ Hàn

Hãng: TOYOTA

Model: FD250

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 4 chiếc XNH TOYOTA 0,9-2,5 tấn từ Nhật Bản

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 15 tấn Toyota 3FD150 1999 từ Nhật Bản

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD150

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FD25T3 2006 từ Nhật Bản

Hãng: TOYOTA

Model: FD25T3

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2c XNH 6 tấn Toyota 5FD60 2006-2009 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD60

Năm: 2006-2009

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 4FD120-10105 2006 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 1c Toyota 4FD120-10216 2007 từ Hàn

Hãng: TOYOTA

Model: 4FD120

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng 7 tấn Toyota 5FD70 2006 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD70

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 7 tấn Toyota 5FD70 năm 2006 từ Nhật Bản/ VCM Group

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD70

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 xe nâng hàng 2 tấn từ Nhật

Hãng: Toyota/TCM

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 4FD120-10220 2007 từ Hàn

Hãng: TOYOTA

Model: 4FD120

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Toyota 4FD120-10223 2007 từ Hàn

Hãng: TOYOTA

Model: 4FD120

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng 7 tấn TOYOTA 5FD70-50146 2012 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD70

Năm: 2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 4FD240 năm 2008 Nhật Bản/VCM Group

Hãng: TOYOTA

Model: 4FD240

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 5FD70 2006 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD70

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 Xe nâng hàng 4-4.5 tấn từ Nhật

Hãng: Toyota/TCM

Model: FD40T8/02-5FD45

Năm: 2000-2003-1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 3FDE230 2003 10024 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDE230

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 5 tấn Toyota 42-7FDA50 2005 từ Hong Kong

Hãng: TOYOTA

Model: 42-7FDA50

Năm: 2005

Xuất xứ: HONGKONG

Xe nâng hàng Toyota 5FDA50 1996 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 5FDA50

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 4FD120 2006

Hãng: TOYOTA

Model: 4FD120

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 50-4FD120 2016 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 50-4FD120

Năm: 2016

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 Xe nâng hàng Toyota từ 3-4.5 tấn từ Hà Lan

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm: 2007

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng Toyota 5FD80 1992 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD80

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng container rỗng Toyota 4FDH230 2015 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 4FDH230

Năm: 2015

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 Xe nâng hàng 4-4.5 tấn từ Nhật

Hãng: Toyota/TCM

Model: FD40T8/02-5FD45

Năm: 2003/1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 3FD100 1999 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD100

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 20-5FD70 1992 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 20-5FD70

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 02-7FDA50 2000 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 02-7FDA50

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 4FD120 2006 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 4FD120

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 5FD70 2012 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD70

Năm: 2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 8FD60 2017 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 8FD60

Năm: 2017

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 5FD60 2009 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD60

Năm: 2009

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 10 tấn Toyota 3FD100 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD100

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 4FD120 2007 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 4FD120

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 02-7FD40 2005 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 02-7FD40

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 2FD135 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD135

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 5FD60 1998 từ Nhật Bản

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD60

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 25 tấn Caterpillar FD250 từ Hàn Quốc

Hãng: Catterpilar

Model: FD250

Năm:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TOYOTA 3FD135 1993 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD135

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 4FD230 4FD230-10001 2004 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 4FD230

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 7FDA50 2001 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 7FDA50

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 XNH Toyota FD40 2005 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: FD40

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 8FD35 2016 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 8FD35

Năm: 2016

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 7FD40 2014 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 7FD40

Năm: 2014

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD40 2000 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD40

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 4FDK150 2011 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 4FDK150

Năm: 2011

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 3FDE150 1996 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDE150

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nang hàng Toyota FD240 1992 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: FD240

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 4FDK1160 2005 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 4FDK1160

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FD70 2006 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: FD70

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FD135 2004 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: FD135

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 3FD100 1996 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD100

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 3FDE230 2003 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDE230

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Unicarriers FD60-3 2014 từ Nhật

Hãng: Unicarriers

Model: FD60-3

Năm: 2014

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FD40 2015 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: FD40

Năm: 2015

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FGK40 2007 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: FGK40

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FD40 2000 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: FD40

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 5FD60 1994 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: FD60

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 20-5FD70 1999 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 20-5FD70

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FDJ35 2012 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: FDJ35

Năm: 2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hang Toyota FD240 1997

Hãng: TOYOTA

Model: FD240

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hang TOYOTA FD180 10098

Hãng: TOYOTA

Model: FD180

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 5FD60 2007

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD60

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

XNH đã qua sử dụng TOYOTA 40-3FD60 1989

Hãng: TOYOTA

Model: 40-3FD60

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Toyota 5FD60 1993

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD60

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 2FDH200 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 2FD100 1985

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD100

Năm: 1985

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FDE230

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 4 XNH 3.5T từ Nhật

Hãng: Toyota/TCM

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 XNH 2.5-3.5T từ Nhật

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

XNH Toyota FD115 1994 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: FD115

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng Toyota 5FD80 1998

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD80

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 2FD115 1993 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD115

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 7FG35 PRC

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 7FD40 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 7FD40

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 8FD30 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 8FD30

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Toyota FD250 2002

Hãng: TOYOTA

Model: FD250

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng Container TOYOTA FD320 năm 1995

Hãng: TOYOTA

Model: FD320

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 8FD50 2015

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm: 2015

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 8FD70 2016

Hãng: TOYOTA

Model: 8FD70

Năm: 2016

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA  5FD70 1991

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD70

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Toyota 20-5FD70 1997

Hãng: TOYOTA

Model: 20-5FD70

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 3FD135

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD135

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Toyota 2FD150

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD150

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 2FD150 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD150

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 2FD150

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD150

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 62-3FD40 1988

Hãng: TOYOTA

Model: 62-3FD40

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 40-3FD60

Hãng: TOYOTA

Model: 40-3FD60

Năm:

Xuất xứ: Thái Lan

Xe nâng hàng Toyota FD240 2002

Hãng: TOYOTA

Model: FD240

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Toyota 3FD115 2003

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD115

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 chiếc 3t 1992/1997

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 3FDE150 2000 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDE150

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 5FD70 2006 từ Nhật Bản

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD70

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

 Xe nâng hàng Toyota 3FDE200 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDE200

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 3FDE150 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDE150

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng cont rỗng đã qua sử dụng Toyota 2FD150 từ Nhật Bản

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD150

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 7FD30-22294 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: TOYOTA

Model: 7FD30 22294

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Toyota 5FD60 năm 2014 từ Nhật Bản
Xe nâng hàng Toyota 3FD135 năm 1996 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD135

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 6 chiếc xe nâng hàng Toyota/TCM 1995-2002 nhập từ Nhật

Hãng: Toyota/TCM

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Toyota 6FD45 từ Malaysia

Hãng: TOYOTA

Model: 6FD35

Năm:

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Toyota 5FD80 2004 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD80

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TOYOTA 5FD80

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD80

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 50-5FD70

Hãng: TOYOTA

Model: 50-5FD70

Năm: 2007

Xuất xứ: Singapore

Lô 2 chiếc Toyota 02-5FD30/Mitsubishi FD25TF18C-73467 2013 từ Nhật Bản

Hãng: Toyota/Mitsubishi

Model: 02-5FD30/FD25TF18C-73467

Năm: 2013

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 3FD135 1999 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD135

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 5FD60 nhập từ Nhật Bản

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD60

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 7FDA50 từ Singapore

Hãng: TOYOTA

Model: 7FDA50

Năm: 2003

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng TOYOTA 6FD35

Hãng: TOYOTA

Model: 6FD35

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 4FD240 2009 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 4FD240

Năm: 2009

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng container TCM FHD230Z

Hãng: TCM

Model:

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD150/2008

Hãng: KOMATSU

Model: FD150

Năm: 2008

Xuất xứ: UAE

Toyota FD320 JE40-100S8

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Komatsu FD115-7 64**

Hãng: KOMATSU

Model: FD115-7

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản-Mỹ

Xe nâng hàng Toyota 2FD180 năm 1996

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD180

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 2FD100 năm 1991

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD100

Năm: 1991

Xuất xứ:

Xe nâng hàng 18 tấn TCM FHD180Z năm 1997

Hãng: TCM

Model: FHD180Z

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Komatsu FD240-5 từ Malaysia

Hãng: KOMATSU

Model: FD240-5

Năm:

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng TOYOTA 3FDE150 năm 1995

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDE150

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 7 xe nâng hàng từ Indonesia

Hãng: TCM

Model: FD25-FD30-FD70

Năm:

Xuất xứ:

Xe nâng hàng Toyota 5FD80 năm 1998

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD80

Năm: 1998

Xuất xứ:

Xe nâng hàng Toyota 3FDE150 1995 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDE150

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng cũ Toyota 2FD115-1998

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD115

Năm: 1998

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng Container đã qua sử dụng Toyota 3FDH230

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDH230

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hãng đã qua sử dụng Toyota 2FD150

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD150

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng cũ TCM FD70-2

Hãng: TCM

Model: FD70-2

Năm: 2010

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Toyota 3FDE150 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDE150

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng cũ Toyota 2FD150 Japan

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD150

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 20-2FD100

Hãng: TOYOTA

Model: 20-2FD100

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 8 tấn Unicarriers FD80-2

Hãng: Unicarriers

Model: FD80-2

Năm: 2016

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng 15 tấn Toyota 2FD150 năm 1992

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD150

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 15 tấn Daewoo FD150

Hãng: Daewoo

Model:

Năm: 1996

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Toyota 5FD25

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD25

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng đã qua sử dụng Toyota 3FDH200

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDH200

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 4 chiếc xe nâng hàng Toyota và Komatsu

Hãng: Komatsu-Toyota

Model: 02-8FD20 8FD25 / 50-8FD25

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 2FD200 năm 1991

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD200

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô xe nâng hàng 2 tấn và 2,5 tấn Komatsu và Toyota
Xe nâng hàng Toyota 4FD200

Hãng: TOYOTA

Model: 4FD200

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng Container Toyota FD320

Hãng: TOYOTA

Model: FD320

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 3FDE70

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDE70

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 50-8FD25

Hãng: TOYOTA

Model: 50-8FD25

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 3FDE150

Hãng: TOYOTA

Model: 3FDE150

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FDA150

Hãng: TOYOTA

Model: FDA150

Năm:

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng Toyota FD220

Hãng: TOYOTA

Model: FD220

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

 Xe nâng hàng TOYOTA 2FD115 1995

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD115

Năm: 1995

Xuất xứ: Thái Lan

Xe nâng Container 2FDH200-3FD230

Hãng: TOYOTA

Model: 2FDH200-3FD230

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản-Mỹ

Xe nâng hàng 3FD115

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD115

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 4 chiếc xe nâng hàng Komatsu-Toyota

Hãng: Komatsu-Toyota

Model:

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng 2FD150

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD150

Năm: 1998

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng 5FD80 10124

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD80

Năm:

Xuất xứ: Bỉ

Xe nâng Toyota 42-7FDF50

Hãng: TOYOTA

Model: 42-7FDF50

Năm: 2008

Xuất xứ: Đan Mạch

Xe nâng hàng Toyota 5FD70

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD70

Năm: 1995

Xuất xứ:

Xe nâng Toyota FD60

Hãng: TOYOTA

Model: FD60

Năm: 1990

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng Toyota 7FD50

Hãng: TOYOTA

Model: 7FD50

Năm: 2008

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng Toyota cũ 2FD 135

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD135

Năm: 1995

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng TCM FD70

Hãng: TCM

Model: FD70

Năm: 1994

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng 5FD80

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD80

Năm: 2006

Xuất xứ: Úc

Xe nâng hàng Toyota 3FD150

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD150

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Samsung FX50

Hãng: SAMSUNG

Model: FX50

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Toyota 2FD135

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD135

Năm: 1995

Xuất xứ: Thái Lan

Xe nâng hàng Toyota 5FD50 1994

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD50

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 7FB25 2004

Hãng: TOYOTA

Model: 7FB25

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Sumitomo 21FD40PVII

Hãng: Sumitomo

Model: 21FD40PVII

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD70HD

Hãng: KOMATSU

Model: FD70HD-7

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 5FD70 A5FD70 2006

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD70 A5FD70

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FDH200

Hãng: TOYOTA

Model: FDH200

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FD240

Hãng: TOYOTA

Model: FD240

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 02-7FD45

Hãng: TOYOTA

Model: 02-7FD45

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TOYOTA 3FD50

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD50

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 4FD100

Hãng: TOYOTA

Model: 4FD100

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM

VCM GROUP - MACHINFO.COM
 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
 Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại : 0903 476 661
 Email : xenang@vinacoma.com.vn
 Website : xenangvinacoma.com

Sản phẩm vinacoma