Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Xe nâng hàng 18 tấn MITSUBISHI FD180 năm 2003 từ Nhật Bản/VCM Group
Xe nâng hàng 21 tấn Mitsubishi FD210 năm 2003 từ Nhật Bản/VCM Group
Xe nâng hàng MITSUBISHI FD30 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD30

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD100 năm 1990 từ Hàn Quốc

Hãng:

Model: FD100

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng 24 tấn Mitsubishi FD240 năm 2007 từ Hàn Quốc

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD240

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Mitsubishi FD30-F14C-36500 năm 2000 từ Nhật Bản

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD30-F14C-36500

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD45D 2008 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model:

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 15 tấn MITSUBISHI FD150 năm 2000 từ Nhật Bản/VCM Group
Lô 3c xe nâng hàng Mitsubishi FDE20T 2016 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FDE20T

Năm: 2016

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD200 năm 1997 từ Hàn Quốc/VCM Group

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200-3

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng 20 tấn MITSUBISHI FD200-F11 1992 từ Nhật Bản

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200-F11

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD100 1993 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD100

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 11.5 tấn Mitsubishi FD115 năm 1995 từ Nhật Bản

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD115

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD100 1991 từ Hàn

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD100

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Mitsubishi FD100 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD100

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD240NT 2016 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD240NT

Năm: 2016

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 xe nâng hàng 4 tấn TCM-Mitsubishi từ Nhật

Hãng:

Model: FD40T9/FD40NT

Năm: 2007/2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng Mitsubishi FD70 2014 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm: 2014

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD200 năm 1996 nhập từ Hàn Quốc/ VCM Group

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm: 1996

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Mitsubishi FD70 1998 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD70 năm 1998 nhập từ Nhật Bản/VCM Group
Xe nâng hàng 8 tấn Mitsubishi FD80N-F32C-20026 2009 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD80N-F32C

Năm: 2009

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD100N 2013 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD100N

Năm: 2013

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD60 2011 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD60

Năm: 2011

Xuất xứ: Nhật Bản

XNH Mitsubishi FD60 1990 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD60

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD200 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD115-F15C 2000 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD115-F15C

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD80N 2009 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD80N

Năm: 2009

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 5FD70 2012 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 5FD70

Năm: 2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD50NT 2014 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD50NT

Năm: 2014

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 7 tấn Mitsubishi FD70 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD100T 2015 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD100T

Năm: 2015

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD115 2000 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD115

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD70 1997 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD60 2002 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD60

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD70 2013 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm: 2013

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD40 2000 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD40

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD100NT 2015 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD100NT

Năm: 2015

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD70 F20C-500 1999 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD45D 2002 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD45D

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng MITSUBISHI FD230 1998

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD230

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng MITSUBISHI FD150A F24A 1999 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD150A#F24A

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hang Mitsubishi FD200

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD100N 2008

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD100N

Năm: 2008

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng Mitsubishi FDE35NT 2015

Hãng: MITSUBISHI

Model: FDE35NT

Năm: 2015

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Mitsubishi FD50-F28A 1996

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD50-F28A

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD70 từ Thái Lan

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm:

Xuất xứ: Thái Lan

Xe nâng hàng Mitsubishi FD35 2001

Hãng: MITSUBISHI

Model:

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD70 2012

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm: 2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng Komatsu FD150E-5 1994

Hãng: KOMATSU

Model: FD150E-5

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

XE NÂNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG MITSUBISHI FD200 2007

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm: 2007

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng Mitsubishi FD40 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD40

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD50 2001

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD50

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FDE50NT

Hãng: MITSUBISHI

Model: FDE50NT

Năm: 2016

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Mitsubishi FD70 2004 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng công Mitsubishi FD210 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD210

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng MITSUBISHI FD60 2001

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD60

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD150A 1990

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD150A

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 2 chiếc MITSUBISHI 4 tấn

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD40

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD135 F15C-10026

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD135

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng MITSUBISHI FD200 1997

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng MITSUBISHI FD60

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD60

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng MITSUBISHI FD80N-F32C-20068 2014

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD80N-F32C-20068

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng NICHIYU.MITSUBISHI FDE45NT 2015

Hãng: MITSUBISHI

Model: FDE45NT

Năm: 2015

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 chiếc 3t 1992/1997

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD115 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD115

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD135 F15C-10026 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD135

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 chiếc xe nâng hàng đã qua sử dụng MITSUBISHI FD45
Xe nâng hàng KOMATSU FD200-4 năm 1992 từ Hàn Quốc

Hãng: KOMATSU

Model: FD200-4

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Mitsubishi FD135 đã qua sử dụng nhập từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD135

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 chiếc xe nâng hàng Mitsubishi và Komatsu nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

Hãng:

Model: FD35AT-F14E / FD35T-7

Năm: 2000/ 2014

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD40 F19A-51472 giá cực tốt nhập từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD40 F19A-51472

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 chiếc xe nâng hàng Komatsu và Mitsubishi nập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD40/FH40-1/FD40C9

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng MTSUBISHI FD150 năm 2009 nhập từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD150

Năm: 2009

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD35AT-F14E 2013/2014 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD35AT-F14E

Năm: 2013

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng MITSUBISHI FD60 F20C-00*** từ Nhật Bản

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD60

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 chiếc Toyota 02-5FD30/Mitsubishi FD25TF18C-73467 2013 từ Nhật Bản

Hãng: Toyota/Mitsubishi

Model: 02-5FD30/FD25TF18C-73467

Năm: 2013

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng MITSUBISHI FD300 2005Y từ Nhật Bản

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD300

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

XE NÂNG HÀNG MITSUBISHI FD200 TỪ MALAYSIA

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm:

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng MITSUBISHI FD135 từ Malaysia

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD135

Năm:

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng Mitsubishi FD150A-F24-20018 nhập từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD150A-F24-20018

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 chiếc xe nâng Mitsubishi nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

Hãng: MITSUBISHI

Model: F25-58330 / FD25T-F18C-58457

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng MITSUBISHI FD70-F20C-50123 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70-F20C-50123

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng MITSUBISHI FD25

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD25

Năm: 1997

Xuất xứ:

Xe nâng hàng Mitsubishi FD70 từ Malaysia

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm:

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng Mitsubishi FD70 năm 1990

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng rỗng Container Mitsubishi FD210

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD210

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 7 xe nâng hàng từ Indonesia

Hãng: TCM

Model: FD25-FD30-FD70

Năm:

Xuất xứ:

Xe nâng hàng nhập khẩu cũ Mitsubishi FD20

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD20

Năm:

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng Mitsubishi FD200 năm 1997

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng cũ TCM FD70-2

Hãng: TCM

Model: FD70-2

Năm: 2010

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Mitsubishi FD135 1996 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD135

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng đã qua sử dụng Mitsubishi FD240-F30

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD240-F30

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng cũ TCM FHD180Z 1997

Hãng: TCM

Model: FHD180Z

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Mitsubishi FD200NL

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200NL

Năm: 2000

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng Mitshibishi FD115

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD115

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 10 tấn Mitsubishi FD100

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD100

Năm: 2001

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Mitsubishi FD135

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD135

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD80NT 2012

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD80NT

Năm: 2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 7 tấn Mitsubishi FD70

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu DS25T-14

Hãng: KOMATSU

Model: DS25T-14

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD300

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD300

Năm: 2012

Xuất xứ: Trung Quốc

Xe nâng hàng Mitshibishi 15 tấn FD150ANAZ

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD150ANAZ

Năm: 2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD160Z

Hãng: TCM

Model: FD160Z

Năm: 1982

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 2 xe nâng hàng Sumitomo 21-FD45PVIIIS6S và Mitsubishi FD35A

Hãng: Sumitomo-Mitsubishi

Model: 21-FD45PVIIIS6S / FD35A

Năm: 2002 / 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD200 năm 2000

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm: 2000

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng container Mitsubishi FD420

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD420

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 15 tấn Daewoo FD150

Hãng: Daewoo

Model:

Năm: 1996

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Mitsubishi FD150A

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD150A

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD250 năm 2000

Hãng: TCM

Model: FD250

Năm: 2000

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Mitsubishi FD200 năm 2007

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm: 2007

Xuất xứ: Malaysia

Lô 3 chiếc xe nâng hàng Komatsu-Mitsubishi-Samsung

Hãng: Komatsu-Mitsubishi-Samsung

Model:

Năm: 2000

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng Mitsubishi FD280 năm 2016

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD280

Năm: 2016

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD50K

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD50K

Năm: 2005

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng Mitsubishi FD280

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD280

Năm: 2016

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD-50

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD-50

Năm: 1984

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD35AT

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD35AT

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD150 năm 2006

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD150

Năm: 2006

Xuất xứ: Ý

Xe nâng hàng hãng Mitsubishi FD200

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng hãng Mitsubishi FD210

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD210

Năm: 2010

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng Mitsubishi FD210

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD210

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD210 F21

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD210 F21

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng hiệu Mitsubishi FD70

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm: 2005

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng Mitsubishi FD150

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD150

Năm: 1999

Xuất xứ: Anh

Xe nâng hàng Mitsubishi FD80

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD80

Năm: 1999

Xuất xứ:

Xe nâng hàng TCM FD70

Hãng: TCM

Model: FD70

Năm: 1994

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Mitsubishi FD50N

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD50N

Năm: 2011

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng Mitsubishi FD115

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD115

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD200

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Samsung FX50

Hãng: SAMSUNG

Model: FX50

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Toyota 2FD135

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD135

Năm: 1995

Xuất xứ: Thái Lan

Xe nâng hàng Mitsubishi FD100

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD100

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Mitsubishi FD30D F14C

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD30D-F14C

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Sumitomo 21FD40PVII

Hãng: Sumitomo

Model: 21FD40PVII

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD70HD

Hãng: KOMATSU

Model: FD70HD-7

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng MITSUBISHI FD70

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD70

Năm: 2003

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng MITSUBISHI FD150A

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD150A

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FD240

Hãng: TOYOTA

Model: FD240

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM

VCM GROUP - MACHINFO.COM
 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
 Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại : 0903 476 661
 Email : xenang@vinacoma.com.vn
 Website : xenangvinacoma.com

Sản phẩm vinacoma